Regulamin forum

Regulamin korzystania z Forum w ramach serwisu teleguru.pl

Definicje

1. GOŚĆ – niezarejestrowana osoba odwiedzająca Forum
2. UŻYTKOWNIK – osoba zarejestrowana na Forum
3. MODERATOR  – osoba zarejestrowana na Forum, odpowiadająca za utrzymanie na nim porządku. Jest uprawniona m.in. blokować Wątki, przenosić Wątki do innych działów, dzielić Wątki wielotematyczne, usuwać z Forum Wątki i wybrane posty, usuwać z postów i indywidualnych pól Użytkowników treści niezgodne z Regulaminem, zwracać uwagę Użytkownikom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących na Forum, oraz blokować dostęp do Forum
4. ADMINISTRATOR – zarządzający Forum
5. NICK – pseudonim Użytkownika; nick nie może zawierać adresu internetowego, ani sugerować, iż osoba nim posługująca się jest kimś innym niż w rzeczywistości; jedynie Administrator i Moderatorzy są uprawnieni do używania słowa „Guru” w treści nicku przed dodatkowym słowem, tzn. np. Nicku „GuruMarek” może używać wyłącznie Administrator lub Moderator, jednak Nick MarekGuru jest dozwolony dla pozostałych Użytkowników
6. RANGA  – stopień wskazujący na uprawnienia Użytkownika, wyświetlany pod nickiem. Wszyscy Użytkownicy forum mają rangę „Uczestnik” (osoby nowo zarejestrowane, z małą liczbą Wątków i Postów, mają rangę „Początkujący Guru”, zmieniającą się samoczynnie po napisaniu 200 Wątków w rangę „Guru”, a po napisaniu 500 Wątków w rangę „Starszy Guru”). Specjalną rangę, niepowiązaną z żadnymi dodatkowymi uprawnieniami, mają Użytkownicy oznaczeni jako VIP. Rangę VIP przyznaje Administrator za szczególne zasługi w tworzenie i funkcjonowanie Forum
7. AWATAR – obrazek wyświetlany pod nickiem Użytkownika. Ustawia się go w Profilu, wysyłając własny obrazek, zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w profilu. Zabronione jest kopiowanie Awatarów innych Uczestników, chyba że posiadacz danego Awatara wyrazi na to zgodę, oraz umieszczanie adresów internetowych
8. PODPIS – tekst wyświetlany pod każdą wiadomością Użytkownika, definiowany w Profilu. Do Podpisu zabronione jest wstawianie reklam, linków i obrazków (w tym także emotikonów)
9. PROFIL – zbiór danych i indywidualnych ustawień Forum Użytkownika
10. WĄTEK – rozmowa w danym dziale, której tytuł jest wyświetlany na liście
11. POST – pojedyncza wypowiedź Użytkownika w danym Wątku
12. PRYWATNA WIADOMOŚĆ – wewnętrzna korespondencja Forum. Korzystając z ikony umieszczonej w każdym poście dowolnego Użytkownika Forum, można wysłać do niego wiadomość niepublikowaną na Forum
13. BAN – zablokowanie danemu Użytkownikowi dostępu do Forum

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z Forum w serwisie www.teleguru.pl.
2. W kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie Forum, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu serwisu www.teleguru.pl. Wszyscy Użytkownicy Forum zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Serwisu i Regulaminu Forum.

II. Zasady funkcjonowania forum

1. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Forum Użytkownicy zobowiązani są dbać o porządek oraz:
– nie dublować kont – każde zdublowane konto zostanie usunięte; w razie problemów z kontem zgłoś się do Administratora,
– nie dublować Wątków, tj. unikać zakładania Wątków dotyczących tematów wielokrotnie już omówionych i/lub kwestii uznawanych na Forum za oczywiste. Aby tego uniknąć, należy:
    – użyć wyszukiwarki Forum, aby sprawdzić, czy ktoś zadał już pytanie, które chcesz zadać,
    – zapoznać się z listą tematów w dziale FAQ.
– nowe Wątki zakładać w odpowiednich działach; każdy z działów ma opis określający jego tematykę; jeżeli nie masz pewności, który dział jest właściwy, umieść go tam, gdzie według Ciebie pasuje najlepiej – ostatecznie zostanie przeniesiony przez Moderatora.
– nie umieszczać podobnych Postów w kilku Wątkach jednocześnie,
– Wątki tytułować w miarę precyzyjnie, tj. w sposób mówiący w skrócie o tym, czego dotyczą,
– nie zamieszczać danych osobowych, prywatnej korespondencji bez zgody osoby, której dotyczą,
– nie zamieszczać linków do stron/plików niebezpiecznych, dużych obrazków lub długich linków, powodujących “rozjeżdżanie” się forum. Maksymalna szerokość wstawianych obrazków to 650 pikseli, do większych obrazków należy podawać linki.
2. Na łamach Forum zabrania się:
– umieszczania treści wulgarnych, przez co rozumie się w szczególności:
    – słownictwo powszechnie przyjęte jako „nieparlamentarne”,
    – pornografię,
    – przemoc i treści drastyczne,
– umieszczania treści obraźliwych, dotyczy to w szczególności:
    – wypowiedzi skierowanych do innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów,
    – wypowiedzi skierowanych do osobowości trzecich, partii politycznych, związków wyznaniowych, mniejszości rasowych, seksualnych, społecznych etc.,
– propagowania naruszania praw autorskich lub umożliwianie tego innym, czyli udostępnianie:
    – cracków, seriali, keygenów, loaderów, regkeyów,  
    – innego nielegalnego lub nielegalnie uzyskanego oprogramowania,  
    – informacji pozwalających użytkować lub w oczywisty sposób zdobyć rzeczy wcześniej wymienione,
    – zamieszczenie pytań o informacje umożliwiające pozyskanie dostępu do ww. Przedmiotów praw autorskich,
– umieszczania innych treści niezgodnych z prawem, np. propagowanie niedozwolonych substancji, praktyk lub metod,
– umieszczania reklam lub informacji sponsorowanych, z wyjątkiem:
    – działu “Kupię/Sprzedam” na zasadach określonych w rozdziale IV Regulaminu Forum,
    – reklam instytucji lub akcji charytatywnych (Caritas, Czerwony Krzyż, etc.),  
    – wcześniejszej zgody Administratora.
3. Zakazy omówione w pkt 1 odnoszą się zarówno do treści werbalnych, jak również niewerbalnych (obrazków, filmów, nagrań dźwiękowych etc.) i dotyczą:
– wypowiedzi Użytkownika na Forum oraz wszelkich pól w Profilu pozostawionych do wypełnienia (nick, podpis, Awatar, etc.),  
– podawanych przez Użytkownika odnośników do innych stron www lub umożliwiania połączenia za pomocą jakiegokolwiek innego protokołu.
4. Użytkownicy Forum akceptują, że:
– Posty i Wątki niezgodne z regulaminem będą usuwane lub ich treść będzie modyfikowana przez Moderatorów.
– Awatary, podpisy i inne pola wypełnione przez Użytkownika również mogą być modyfikowane, usuwane a niekiedy blokowane, jeżeli będą zawierać niedozwolone treści.

III. Wykluczenie z forum

1. Użytkownicy łamiący Regulamin lub ignorujący upomnienia Moderatorów mogą zostać wykluczeniu z Forum. W szczególnie rażących przypadkach nawet jednorazowe przewinienie może skutkować usunięciem z Forum, bez uprzedniego upomnienia.
2. Blokada dostępu do Forum (Ban) może mieć następujący charakter:
– czasowy – konto Użytkownika zostanie zablokowane na czas określony przez Moderatora w chwili zablokowania. Po upływie tego czasu konto zostanie odblokowane.
– permanentny – konto Użytkownika zostanie zablokowane na zawsze bądź usunięte z bazy Forum.
3. Stosownie do charakteru przewinienia Użytkownika, którego dostęp został zablokowany permanentenie, Użytkownik będzie mógł założyć nowe konto po złożeniu zapewnienia nie naruszania Regulaminu i uzyskaniu zgody Administratora.

IV. Szczegółowe regulacje działu kupię/sprzedam

1. Dział Kupię/Sprzedam służy jako platforma do zamieszczania ogłoszeń drobnych przez użytkowników indywidualnych, tj. konsumentów.
2. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu ich działalność. W przypadku działalności komercyjnej prosimy o kontakt pod adresem reklama@teleguru.pl.
3. Serwis teleguru.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i nie jest stroną w transakcjach kupna – sprzedaży ewentualnie zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Serwis teleguru.pl nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności sprzedawcy do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Serwis teleguru.pl nie ma możliwości nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością transakcji zawieranych w ramach ogłoszeń.
4. Administrator może usunąć dowolne ogłoszenia bez uprzedniej informacji, w szczególności w przypadku złamania punktów niniejszego regulaminu.
5. Dozwolone jest wypowiadanie się w Wątku z ogłoszeniem, niemniej finalizowanie transakcji powinno nastąpić za pomocą Prywatnych Wiadomości bądź innych metod wskazanych przez sprzedającego.
6. Ogłaszający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów lub usług, ani dostarczone przez niego opisy, ani też inne czynności bądź informacje, związane z ogłoszeniem:
– nie stanowiły potencjalnego naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej,
– nie naruszały obowiązującego prawa,
– nie zawierały treści wulgarnych, obelżywych, obscenicznych, pornograficznych, nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd,
– nie zawierały treści promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje oraz programy dotyczące działalności nie zgodnej z prawem.
7.Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub zakupu przedmiotów, które w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujące prawo. W szczególności zabronione są:
– Przedmioty zawierające treści pornograficzne i erotyczne,
– Niebezpieczne substancje chemiczne,
– Narkotyki, tj. środki odurzające, substancje psychotropowe lub tzw. środki zastępcze albo inne o podobnym przeznaczeniu lub skutku,
– Organy ludzkie lub zwierzęce,
– Przedmioty naruszające w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, w tym prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia,
– Towary kradzione lub wprowadzone do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem,
– Udziały w spółkach, papiery wartościowe, akcje, obligacje, wierzytelności, jednostki uczestnictwa, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej oferowanych wyłącznie do celów kolekcjonerskich,
– Przedmioty lub teksty, które nawołują do szerzenia nienawiści, terroryzmu, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
– Materiały, które mogą posłużyć do zniesławienia osoby lub grupy osób.
– Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa własności intelektualnej,
– Urządzenia (narzędzia i oprogramowanie), które ułatwiają naruszanie praw własności intelektualnej,
– Oprogramowanie zawierające wirusy, tzw. konie trojańskie lub inne szkodliwe bądź niszczące elementy,
– Dane osobowe lub listy adresów e-mail,
– Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej, które umożliwiają zamawianie towarów z wyjątkiem katalogów o charakterze kolekcjonerskim,
– Niewypełnione karty gwarancyjne,
– Kody aktywujące, CD-key, numery rejestracyjne oferowane bez oryginalnego nośnika z oprogramowaniem, którego dotyczą,
– Karty lub klucze abonenckie do odbioru kanałów telewizyjnych,
– Dekodery TV-SAT,
– Instrukcje oraz adresy do stron WWW, serwerów FTP, mogacych zawierać informacje, umożliwiające lub ułatwiające tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających prawo oraz takich, których posiadanie jest zabronione; naruszanie prawa lub dostęp do takich materiałów,
– Motoryzacyjne programy serwisowe,
– Alkohol (wino, piwo i inne napoje alkoholowe),
– Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie itp.,
– Usługi związane z tworzeniem prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich itp., w szczególności polegające na: gromadzeniu materiałów, pisaniu prac oraz pomocy przy pisaniu prac,
– Wszelkie systemy do gier liczbowych, inwestycji giełdowych oraz zakładów bukmacherskich, a także usługi związane z udzielaniem pomocy przy zawieraniu takich zakładów,
– Towary oraz usługi, które wiążą się z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych,
– Oprogramowanie, które może posłużyć do usuwania lub zakładania blokady karty SIM (tzw. simlock) w telefonach komórkowych oraz informacje i usługi, związane z usuwaniem/zakładaniem takich blokad,
– Konta oraz usługi programów partnerskich i lojalnościowych,
– Konta komunikatorów internetowych,
– Materiały wybuchowe i pirotechniczne (fajerwerki),
– Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót są objęte dodatkowymi pozwoleniami lub wymogiem rejestracji,
– Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów do których je wydano,
– Produkty lecznicze (także te dopuszczone do obrotu pozaaptecznego),
– Magnesy neodymowe, które nie są integralną częścią urządzeń (np. głośników, słuchawek, magnetyzerów),
– Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale),
– Przedmioty nieoryginalne (podróbki), tzn. m.in. towary oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług przy jednoczesnym zatajeniu ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich,
– Wszystkie produkty, które zgodnie z prawem Polskim są zakazane w sprzedaży internetowej,
– Produkty, których handel na terenie Polski jest zabroniony.

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Forum wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2014 r.
2. Zmiany Regulaminu Forum wiążą Użytkowników po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie postanowień Regulaminu Forum.
3. O zmianie Regulaminu Forum Administrator będzie zawiadamiał Użytkowników przesyłając informację zawierającą zmieniane postanowienia Regulaminu na Adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika w Profilu.3.    O zmianie Regulaminu Forum Administrator będzie zawiadamiał Użytkowników przesyłając informację zawierającą zmieniane postanowienia Regulaminu na Adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika w Profilu.