UKE: Co należy wiedzieć o rejestracji kart prepaid?

Opublikowano: 2016-08-03
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #wyniki / raporty

news-sim-rejestracjaW związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami w sprawie obowiązku rejestracji kart SIM, Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Czy kartę SIM należy zarejestrować?

Nie ma takiego obowiązku, ale karty kupione przed 25 lipca 2016 roku, które nie będą zarejestrowane do 1 lutego 2017 roku, operator dezaktywuje.

Jak wygląda procedura rejestracji?

Rejestracja karty polega na podaniu operatorowi następujących danych:

  1. W przypadku abonenta będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, numer PESEL albo nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości.
  2. W przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną: nazwę, numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Abonent podaje dane operatorowi przy zawieraniu umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

Czy kartę prepaid możemy zarejestrować przez Internet?

Przepisy nie wykluczają możliwości przekazania danych przez abonenta w formie elektronicznej z wykorzystaniem Internetu. Należy jednak pamiętać, że weryfikacja/potwierdzenie tożsamości tą metodą odbywać się będzie za pomocą środków identyfikacji elektronicznej.

Czy kartę można nadal kupić w kiosku lub sklepie? Czy przy zakupie trzeba okazać dowód tożsamości?

Sprzedaż kart SIM odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zakupu możemy dokonać w dowolnym miejscu bez obowiązku okazywania dokumentu tożsamości. Karta będzie jednak nieaktywna do czasu rejestracji.

Czy karta kupiona u operatora będzie działała od razu, czy trzeba będzie poczekać na weryfikację danych? Jak długo?

Operator rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności danych abonenta albo po podaniu przez abonenta danych i potwierdzeniu ich drogą elektroniczną. Przepisy nie wskazują terminu, w jakim taka rejestracja powinna zostać zrealizowana.

Co zrobić jeśli operator nie ma salonu?

Wirtualni operatorzy umożliwiają rejestrację kart SIM online. Wystarczy wypełnić formularz za pośrednictwem komputera i udać się do wybranego punktu współpracującego z operatorem lub oczekiwać na kuriera.

W jaki sposób operatorzy będą weryfikować dane osobowe klientów?

Proces weryfikacji i potwierdzenia tożsamości abonenta ustalany jest przez poszczególnych operatorów. Obowiązek zebrania danych i ich potwierdzenia przed aktywacją usług ciąży na operatorze, nie na sprzedawcy lub dystrybutorze kart SIM. Dane te muszą być zebrane przed uruchomienie usługi, ale nie oznacza to, że muszą być zebrane już przy zakupie karty SIM.

Potwierdzenia danych abonenta można dokonać elektronicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej działającej w imieniu dostawcy usług. Czynności te operator może powierzyć własnym pracownikom, jak również pracownikom firm z nim współpracujących.

Co z osobami niepełnosprawnymi, które nie mogą się przemieszczać, czy są wykluczone z możliwości zarejestrowania swojej karty SIM na siebie? Jakie są procedury w tym zakresie?

Osoby niepełnosprawne lub starsze objęte są, jak każdy abonent, obowiązkiem rejestracji kart SIM. Potwierdzenie danych możliwe jest za pośrednictwem osoby trzeciej (np. firmie kurierskiej), działającej w imieniu operatora. Podanie danych oraz ich potwierdzenie może nastąpić drogą elektroniczną.

Jeśli dane abonenta, który miał już zawartą umowę z dostawcą usług były już weryfikowane, w związku z jej zawarciem, wówczas potwierdzenie danych może się odbyć za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez operatora. O możliwości zarejestrowania karty SIM przy wykorzystaniu Internetu lub telefonu, a następnie potwierdzeniu danych w miejscu zamieszkania abonenta, np. niepełnosprawnego, przez kuriera lub w inny sposób niż wizyta w salonie, decyduje operator.

Co z osobami niepełnoletnimi? Czy mogą zarejestrować kartę?

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat (młodzież pomiędzy 13 a 18 rokiem życia) mogą zarejestrować kartę na siebie. Operator musi potwierdzić zgodność danych na podstawie aktualnego dowodu tożsamości.

Jaki jest cel rejestracji kart prepaid? Czy funkcjonuje w innych krajach Unii Europejskiej?

Podstawowym celem jest podniesienie efektywności polskiego systemu antyterrorystycznego, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa obywateli RP. Obowiązek rejestracji kart SIM ma na celu ograniczenie możliwości komunikowania się oraz kamuflażu przestępcom, również tym zaangażowanym w działalność terrorystyczną.

Niektóre państwa UE posiadają regulacje nakładające ograniczenia w zakresie możliwości nabycia kart przedpłaconych w punktach obsługowych operatorów. Takie rozwiązania są przyjęte m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Bułgarii i na Węgrzech. Obowiązek zbierania danych abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych znajduje się m.in. w prawie niemieckim.

Czy UKE monitoruje jak realizowany jest obowiązek rejestracji i weryfikacji danych osobowych przy sprzedaży kart przedpłaconych i czy planuje nakładanie kar na operatorów, którzy nie wywiązują się z nałożonych obowiązków w tym zakresie?

Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów prawa. Jeżeli na podstawie otrzymywanych przez Urząd sygnałów i skarg abonentów Prezes UKE stwierdzi niewypełnianie przez dostawców usług wynikających z przepisów, może podjąć postępowanie wyjaśniające lub postępowanie kontrolne.

Przy okazji warto pamiętać, że jeśli dzwoni lub pisze ktoś podający się za osobą reprezentującą operatora nie należy mu ufać. Rejestracja karty SIM nie może się odbywać przez telefon ani za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jedynie w salonie lub po wypełnieniu formularza online przez konsumenta i późniejszym potwierdzeniu tożsamości np. przez kuriera.

Źródło: UKE

19_01_full Image Banner 750 x 200

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.